Prace badawcze

Wszystkie nasze produkty powstają we współpracy z ośrodkami naukowymi i instytutami badawczymi

Ostatni projekt został zrealizowany we współpracy z Centrum B+R EGM S.A..

Projekt poświęcony był absorbcji odorów, a jego finalnym skutkiem było wypracowanie filtrów antyodorowych ZFA 24 i ZFA 35

Dowiedz się więcej

Fundusze Europejskie

Projekt pt.: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania preparatów zeolitowych do dezodoracji wielofazowej”

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowatorskiej technologii dezodoracji wielofazowej komponentów pochodzenia rolniczego przy użyciu preparatów na bazie zeolitów naturalnych i syntetycznych. Efektem zrealizowanych prac B+R będzie nowy, innowacyjny produkt – filtr antyodorowy na bazie zeolitów naturalnych i syntetycznych, gwarantujący efektywne zastosowanie w szerokiej gamie przemysłu – od dużych zakładów i jednostek rolniczych (fermy drobiu i trzody chlewnej, duże zakłady gastronomiczne) po małe przedsiębiorstwa i indywidualnych przedsiębiorców (np. punkty gastronomiczne).

Cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku zaproponowania na rynku nowego produktu i zaoferowaniu przez spółkę Zeocomplex innowacyjnych usług świadczonych na rzecz dezodoracji w zakresie rozwiązywania problemów usuwania substancji odorowych i wykorzystania zużytych preparatów ze spułapkowanymi substancjami odorowymi. Rozwiązanie planowane do opracowania pozwoli nie tylko na usunięcie substancji odorowych, ale i ich praktyczne wykorzystanie np. w rolnictwie do nawożenia gleby.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 1 775 385,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 1 623 125,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 143 125,00 PLN

Chcesz poznać naszą ofertę?

Tak, wchodzę do sklepu

Skip to content